​​​​​​​

REGULAMIN SERWISU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z KUPONÓW RABATOWYCH Spółki funkcjonującej pod firma: R 7 Serwis S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lea 122A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod nr 0000376445 zwaną dalej Serwisem. Adres strony internetowej: http://www.r7serwis.pl adres mail: biuro@r7serwis.pl
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników jak również prawa i obowiązki Serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sprzedaż Kuponów Rabatowych.
3. Serwis udostępnia Uczestnikom informacje o udzielanych przez niego kuponach rabatowych i zasadach promocji nieodpłatnie i bez konieczności dokonywania rejestracji.
4. Kupony oraz ich szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej serwisu w zakładce KUPONY.
5. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników.
6. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu. Uczestnik może korzystać z systemu kuponów rabatowych po dokonaniu akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

DEFINICJE POJĘĆ

1. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez – R 7 Serwis S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lea 122 A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod nr 0000376445 zwaną dalej Serwisem adres strony internetowej: http://www.r7serwis.pl adres mail: biuro@r7serwis.pl
2. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Serwisu.
3. Kupon Rabatowy (z nazwą usługi promocyjnej i numerem) – jest to przekazywana przez Serwis informacja dotycząca usług i promocji z podaniem czasu trwania i ograniczeń ilościowych stosowana przez Serwis.
4. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Uczestnika.
5. System płatniczy – serwis Przelewy 24 lub inne Krajowe Instytucje Płatnicze wpisane do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

ZASADY KORZYSTANIA Z KUPONÓW

1. Serwis udostępnia Uczestnikom informacje o promocjach i konkursach w sposób nieodpłatny i bez rejestracji.
2. Uczestnik korzysta z funkcji Serwisu w sposób świadomy i dobrowolny.
3. Skorzystanie przez Uczestnika z Rabatu możliwe jest tylko w trakcie jego publikacji na łamach Serwisu. Informacja o czasie trwania promocji jest podawana przy Ogłoszeniu o promocji na stronie internetowej Serwisu w zakładce KUPONY.
4. Rabaty udostępniane są w zakresie jednej usługi opisanej w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu.
5. Serwis zastrzega sobie ograniczenie ilościowe polegające na tym, że uczestnik na raz może skorzystać z określonej ilości kuponów.
6. Płatność za kupon odbywa się:

 • przelewem bankowym, wówczas kupon jest dostępny po uznaniu przelewu koncie bankowym Serwisu,
 • poprzez system płatniczy - Przelewy 24 – płatność elektroniczna przelewem lub kartą – kupon dostępny od razu po potwierdzeniu z systemu Przelewy 24.
 • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. Umowa jest zawiązywana bezpośrednio między Uczestnikiem, a Serwisem.
8. Czas realizacji zakupionej Usługi/produktu na podstawie Rabatu jest ściśle określony dla każdej oferty promocyjnej i podany na kuponie oraz w informacji na stronie www w zakładce kupony.
9. Serwis może zablokować kupony rabatowe uczestnika w następujących przypadkach:

 • złamania zasad umowy,
 • niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
 • prowadzenia działań na szkodę Serwisu,
 • Podawania nieprawdziwych danych.

10. Serwis zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania  prywatności Uczestników.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik korzysta z funkcji Serwisu nieodpłatnie.
2. Serwis informuje, że Uczestnik będący konsumentem  przy realizacji umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni, od zawarcia umowy.
Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczające jest nadesłanie oświadczenia konsumenta przed upływem wskazanego wyżej terminu na adres Serwisu: R 7 Serwis S.A. Kraków ul. Lea 122 A lub na adres mail: biuro@r7serwis.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje nie później niż w terminie 14 dni.
4. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich naruszeń praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

REKLAMACJE

1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając na adresy mailowe podane na stronie: http://www.r7serwis.pl ​z zastrzeżeniem iż w treści wpisuję:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt,
 • rodzaj usługi, której dotyczy,
 • rodzaj błędnego funkcjonowania,
 • zarzuty Uczestnika,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia,

2. Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
3. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Uczestnika adres e-mail.
4. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji uznania.
5. Roszczenia wynikające z nierozpatrzonych lub nieuwzględnionych reklamacji mogą być dochodzone przed Sądem Powszechnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu korzystania z Serwisu Uczestnik powinien posiadać:

 • Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • Dostęp do sieci Internet;

2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia z którego korzysta Uczestnik.
3. Uczestnik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe mają domyślnie ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Uczestnika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność w Serwisie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, stanowiącej część niniejszego regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis stosuje pliki Cookies. Są to pliki, które wprowadzane są do komputera użytkownika. Pliki te pomagają zapamiętywać historię wyszukiwania użytkownika, co pozwala na polepszenie nawigacji na stronie i sprawniejsze administrowanie oferowanymi kuponami.
2. Aby zdeaktywować pliki Cookies należy wejść do ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystają i ustawić parametry na wybranym przez siebie poziomie. Przykładowo w przeglądarce Google Chrome klikamy w ikonkę ustawienia następnie ustawienia zaawansowane, następnie pojawi się sekcja prywatność a następnie należy kliknąć w ustawienie treści i ustawić pliki cookies na preferowanym przez siebie poziomie. 

POLITYKA SERWISU W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestnika serwisu są przetwarzane w celu świadczenia usług przez administratora danych, w związku z zawartą z Uczestnikiem umową oraz w celach marketingowych za uprzednią zgodą Uczestnika (o ile taka jest wymagana właściwymi przepisami prawa).
2. Serwis przestrzega zasady ochrony danych osobowych określone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowych Serwisu zawarte zostały w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem: http //www.r7serwis.pl
2. Serwis dokonuje zmiany postanowień Regulaminu poprzez publikację zmian na jeden miesiąc przed planowaną zmianą poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
3. Zmiana regulaminu ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie opublikowanych zmian.

Pobierz regulamin w PDF

Stacje kontroli pojazdów w Krakowie


Stacja nr 1

 

ul. Powstańców 65

31-422 Kraków

tel. 661 551 803

tel. 12 444 77 74

poczta@r7serwis.pl


Godziny pracy:
 

Dział Diagnostyczny

(Badania Rejestracyjne)

Poniedziałek-Piątek 

8.00-20.00

Sobota

8.00-16.00
 

Dział Mechaniczny

Poniedziałek-Piątek 

8.00-16.00

Sobota- nieczynne

 


Stacja nr 2

 

ul. Lea 122A

30-133 Kraków

tel. 663 799 017

tel. 12 222 00 06

lea@r7serwis.pl


Godziny pracy:
 

Dział Diagnostyczny

(Badania Rejestracyjne)

Poniedziałek-Piątek 

8.00-18.00

Sobota

8.00-13.00
 

Dział Mechaniczny

Przeniesiony na ul. Powstańców 65

tel. 12 444 77 74

 


Stacja nr 3

 

ul. Dobrego Pasterza 116

tel. 12 444 77 74

Stacja Kontroli Pojazdów

przeniesiona na 

ul. Powstańców 65

 


Stacja nr 4

 

ul. Legnicka 5

tel. 12 444 77 74

Stacja Kontroli Pojazdów

przeniesiona na 

ul. Powstańców 65

 

R7 Serwis

jedyny taki serwis

Copyright © 2022. All rights reserved. Designed by MotoCMS.com